Regulamin Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę z dnia 16.01.2020.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca – Healthy Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (60-281), ul. Konfederacka 4a / 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000819933, NIP: 7792512008, REGON: 38510296600000, kapitał zakładowy: 10000,00 złotych.
 3. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami elektronicznymi w domenach friendlyfoodshop.pl, friendlyfoodshop.com.
 4. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień, zawieranych Umów i wykorzystywanych usług.
 9. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, Klientom którzy dokonali subskrypcji, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje, w tym informacje handlowe, o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Sklep jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami, w tym z ich cenami i przewidywaną dostępnością, złożenie oferty zawarcia Umowy oraz korzystanie z oferowanych usług.
 5. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem.
 6. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. składanie ofert zawarcia Umowy przez Klienta;
  2. prowadzenie Konta Klienta;
  3. realizacji Zamówień i przesyłania wiadomości z tym związanych;
  4. przesyłanie wiadomości e-mail;
  5. opcjonalnego zasubskrybowania na Newsletter;
  6. opiniowania, komentowania, oceniania polegającego na opcjonalnym umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu ich indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, w tym dotyczących obsługi lub Towarów;
  7. realizacji regklamacji.
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta wymagań technicznych, minimalne to przeglądarka internetowa w podanej wersji lub nowszej: Microsoft Edge 44 lub Mozilla Firefox 72 lub Chrome 79 lub Opera 65 lub Safari 13, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu cookies, rozdzielczość ekranu 1366x768 pikseli lub większa oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 8. Do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do obsługi plików PDF.
 9. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu: spam, wirusy, ataki. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 10. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu i usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja i Konto

 1. W celu utworzenia Konta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia oferty zawarcia Umowy w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny w Sklepie. Podczas Rejestracji Klient podaje wymagane dane osobowe i ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 7. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 8. Usługa elektroniczna prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną udostępnioną w Sklepie lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia rozpatrywane są w dni robocze.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany i dodaje do Koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wybraniu formy płatności oraz sposobu dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza do Sprzedawcy. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
 5. Opcjonalnie w trakcie składania zamówienia, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach opiniowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Po weryfikacji zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o decyzji dot. realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
 9. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas Rejestracji lub składania zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto w złotych (ceny zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja potwierdzonego zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system szybkich płatności, w zależności od dostępności (realizacja potwierdzonego zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnie zakończonej płatności);
  3. gotówka za pobraniem przy dokonywaniu dostawy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po jego potwierdzeniu);
  4. gotówka przy odbiorze osobistym w jednym ze sklepów Sprzedawcy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po jego potwierdzeniu);
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 3 dni roboczych;
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. Podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar, będące przedmiotem Umowy, bez wad.
 3. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę Towar pochodzący z ekspozycji lub używany jest właściwie oznaczony, a Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.
 4. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o liczbie przewidywanych dni roboczych potrzebnych do realizacji i ewentualnej wysyłki zamówienia.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia o ile strony nie ustalą inaczej.
 6. Termin realizacji i wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
 7. W przypadku wysyłki Towaru do Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać przekazana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w godzinach otwarcia wskazanych w Sklepie w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania, że zamówienie jest gotowe do odbioru. W wypadku nie dokonania przez Klienta odbioru osobistego Towaru w terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, przesyła Klientowi paragon albo fakturę VAT w wersji papierowej lub przesyła przy pomocy poczty elektronicznej w formacie PDF, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania jednorazowego zamówienia. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 11. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

§ 7 Rękojmia i gwarancja

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami niebędącymi Konsumentami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 3. Na Towary Sprzedawca nie udziela gwarancji ani nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 3. Wszelkie reklamacje Konsument może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient ma również możliwość skorzystania z elektronicznego zgłoszenia reklamacyjnego, nie jest jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 6. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu udostępnoinym w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia odstąpienia.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 10 Newsletter

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, wysłanie dedykowanego formularza lub zmieniając ustawienia swojego Konta.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści Newslettera lub składając oświadczenie u Sprzedawcy.

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem SKlepu jest Sprzedawca.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług skutkuje brakiem możliwości ich świadczenia.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

§ 12 Własność intelektualna

 1. Prawa do Sklepu, jego wyglądu, modyfikacji oprogramowania oraz zwartych treści należą do Sprzedawcy.
 2. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru.
 3. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 4. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania i publikowania zamieszczanych w Sklepie treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w Sklepie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w Sklepie danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w Sklepie treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w Sklepie treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści gdy inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania i powiadomi Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca podejmie wtedy niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez tego Klienta.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 6. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany dostaw, zmian dot. Sprzedawcy (m.in. danych, profilu działalności), zmiany oferowanych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem, zmiany wymagań technicznych - zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.